Årsmöte abk 2015

Onsdagen den 18 mars kl. 19:00 i klubbhuset

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen.
6. Genomgång och godkännande av balansräkningen.
7. Revisorernas årsberättelse och godkännande av den.
8. Stryrelsens ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget.
10.Fastställande av budget enligt förslag.
11.Funktionärsval med tillträde 2015

Val av vice ordförande på 2 år: Urban Hiärne

Val av sekreterare på 2 år: L-G Jonsson

Val av hamnchef på 2 år: Roger Lundgren

Val av styrelsesuppleant på 1 år: Fredrik Drougge

 

Val av revisor på 2 år: Fredrik Fremberg

 

12.Rapporter och information.
13.Övriga frågor.
14.Mötets avslutande.


Lars-Gustaf Jonsson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter