Miljö

Miljöplan Alvikens båtklubb (ABK)

ABK MILJÖREGLER OCH MILJÖARBETE

Innehåll:

 • Handlingsplan
 • Miljöpolicy
 • Miljöregler
 • Avfallsplan
 • Bottenmålning och tvätt
 • Om en olycka med utsläpp är framme
 • Ufasningsplan för biocidfärg

Handlingsplan för Alvikens Båtklubb

ABK:s ambitioner och mål är att vara aktiva och skapa en handlingsplan för att informera, verkställa och involvera alla medlemmar i båtklubbens miljöarbete och tänkande. Klubbens handlingsplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam målsättning och skall vara en riktlinje för klubbens miljöansvar. Handlingsplanen är ett levande dokument som skall förändras i takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt användbara.

Varje medlem i ABK ska ha som mål:

 • Att följa den miljöpolicy som båtklubben har tagit fram.
 • Att följa miljölagstiftningen och de miljöregler som gäller.
 • Att följa avfallsplanen och sortera avfallet enligt detta.
 • Att agera enligt instruktion om olyckan är framme.
 • Att via interna kommunikations källor skapa ett forum där medlemmarna delar sina erfarenheter och kunskap för en bättre miljö.

Miljöpolicy
ABK är en allmännyttig ideell förening som har som mål att lokalt främja båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön. Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Tranebergs Strand i Mälaren gör att ABK och dess medlemmar har en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder. ABK och dess medlemmar ska:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att ABKs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag. ABK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Miljöregler
ABKs medlemmar ska använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. ABK rekommenderar medlemmarna att inte bottenmåla över huvud taget. Endast båtbottenfärger godkända av myndigheter får användas.
Information om båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida.
Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling av miljöfarliga ämnen måste ske och tömning ska göras på miljöstation. Vid konservering i hamnen är endast miljöglykol tillåtet.

Avfallsplan
Samtliga medlemmar i ABK ska:

 • Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan klubben tagit fram.
 • Verka för en god avfallssortering enligt klubbens regler.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras på miljöstation – närmst Bromma återvinningscentral. Vid konservering i hamnen är endast miljöglykol tillåtet får tömmas i vattnet.
 • Förbud mot tömning av toalettavfall i vattnet. Utnyttja sugtömning vid de mottagningsstationer som finns.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten omhändertas och slängs i klubbens sopstation avsedda för hushållssopor. Om kärlen är fyllda skall medlemmen transportera bort avfallet från klubbens område.

Så här sorterar du ditt avfall:

 • Olja, bensin, diesel - Bromma återvinningscentral
 • Oljefilter eller bränslefilter - Bromma återvinningscentral
 • Färg - Bromma återvinningscentral
 • Glykol - Bromma återvinningscentral
  (vid konservering i vattnet är endast klubbens framtagna Miljöglykol godkänt inom klubbens område)
 • Grovavfall - Placeras i sopcontainer under arbetsdagar och bortforslas av klubben efter arbetsdagar.
 • Hushållsavfall - slängs i klubbens sopstation avsedda för hushållssopor.
 • Batterier - Omhändertas och transporteras bort av medlem
 • Glas – Återvinns i klubbens kärl som avser glas
 • Plast – Återvinns i klubbens kärl som avser plast
 • Wellpapp – Återvinns i klubbens kärl som avser Wellpapp
 • Brännbart – Återvinns i klubbens kärl som avser Brännbart
 • Burkar plåt (pant) – Återvinns i kärl som avser pantburkar
 • Vid alla  tillfällen eller om kärlen skulle vara fulla omhändertas och bortforslas avfall från klubbens område av medlem

 
Bottenmålning och tvätt
För medlemmar i ABKs är gäller förbud att förtöja sin båt i hamnen om din båt bottenbehandlad med giftig bottenfärg -innehållande TBT eller andra farliga ämnen innehållande biocider, exempelvis koppar, zink eller bly. Istället för att måla så rekommenderar vi att tvätta båtarna i borsttvätt med jämna mellanrum - kräver att gammal färg avlägsnas innan tvätt. Närmsta båtbottentvätt finns inom UVFs område. Det handlar om att ABK ska bidra till en god miljö i Mälaren och följa de krav och riktlinjer som är lagstiftade.
Se vidare Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer. www.havochvatten.se
Ta även del av transportstyrelsens rekommendationer till båtägare:
Läs mer på denna länk


Om en olycka med utsläpp är framme
Om olyckan med utsläpp är framme gäller följande: Stoppa flödet! Tillse att saneringsmedel kommer på plats och används!
Ring 112 och ange typ och mängd av det som läckt ut.
Meddela båtklubbens miljöombud samt kommunen, Miljö och hälsoskyddsavdelning 08-706 80 00.
Stanna och vänta tills Brandkåren eller Kommunens jourfirma är på plats.

Med Vänlig Hälsning
Styrlesen ABK / Miljöansvarig

 

ABK:s utfasningplan för biocidfärg

Miljöplan Alvikens båtklubb
Miljöplan Alvikens båtklubb
Källsorterings kärl
Källsorterings kärl
Hushållssopor kärl 2x
Hushållssopor kärl 2x
Kärl för pantburkar
Kärl för pantburkar