Stadgar

STADGAR för ALVIKENS BÅTKLUBB (802000-1304)
Antagna 1922
Omredigerade och ändrade 1938, 1944, 1948, 1950, 1968, 1981 och 2001

Klubben bildades 12 november 1922

Stadgarna enligt nedan uppdaterades november 2017. Några ändringar har tillkommit som senare utgått. Detta är t ex fallet med de ändringar som berör klubbens utträde som medlem i Kyrkhamns varvsförening. Det har tillkommit stadgar som berör vinterverksamheten inom ABK. Därtill så har stadgarna moderniserats och uppdaterats.

Bromma, november 2017 Urban Hiärne


§ 1 Klubbens ändamål
Alvikens Båtklubb är en allmännyttig förening och har till ändamål att gynna och främja fritidsbåtens användning för rekreation, nöje och tävlingar samt befrämja medlemmarnas utveckling till goda navigatörer och verka för gott kamratskap. 
Klubben har två verksamhetsperioder: Sommarsäsong samt vintersäsong. Datum kungörs av styrelsen på bryggan och i klubbens nyhetsbrev samt ordningsregler.

§ 2 Medlemskap
Mom 1: Medlemskap i klubben beviljas av klubbens styrelse. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av styrelsen fastställt formulär på klubbens hemsida. Klubben tillämpar ett års karenstid för inträdessökande, och efter karenstidens utgång avgör styrelsen om medlemskap beviljas. Under karenstiden har inträdessökande samma förmåner som klubbmedlemmarna, dock icke rösträtt, och inträdessökande skall under denna tid betala samma avgifter till klubben som medlemmarna. Erlagd karensavgift återbetalas icke. Styrelsen må i händelse av noggrann kännedom om inträdessökande bevilja medlemskap utan föregående karenstid under förutsättning av enhälligt styrelsebeslut härom. Styrelsen skall behandla inkomna inträdes-ansökningar och meddela sökande sitt beslut.

Mom 2: För att bli antagen som medlem erfordras att sökanden innehar nautisk kompetens som lägst motsvarar kraven för förarintyg. Har sökanden antagits som karensmedlem utan att inneha sådan nautisk kompetens måste han/honskaffa sig den under karenstiden. Har så ej skett senast vid karenstidens utgång kan styrelsen neka den sökande medlemskap.

§ 3 Utträde
Mom 1: Medlem, som önskar utträde ur klubben, skall därom göra anmälan till styrelsen senast den 15 april samma år som utträde önskas. Om utträde anmäls efter den 15 april debiteras medlemmen aktuell medlems- och hamnavgift för det aktuella året/säsongen.

Mom 2: Medlem, som efter gjord påminnelse ej erlagt stadgad avgift, anses vara skild från klubben. Styrelsen kan dock efter prövning medgiva undantag.

Mom 3: Medlem, som uppenbarligen kränker klubbens anseende, motverkar dess syfte eller begår svårare brott mot dess stadgar, kan på förslag av styrelsen och efter varning uteslutas under nästkommande års- eller extra medlemsmöte. För detta krävs sluten omröstning med kvalificerad majoritet som bifaller styrelsens förslag.

Mom 4: Medlem, som utträder eller uteslutas ur klubben, förlorar därmed alla sina rättigheter i klubben.

§ 4 Återinträde
Medlem, som uteslutits ur klubben, kan om vägande skäl därtill föreligger av styrelsen beviljas återinträde enligt § 2.

§ 5 Hedersmedlem
Person, som på ett utomordentligt sätt gagnat klubben, kan på styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på ordinarie årsmöte och här till erfordras 3/4 majoritet.

§ 6 Avgifter
Mom 1: Till klubben erlägges följande ordinarieavgifter:
• Karensavgift/inträdesavgift
• Årsavgift
• Hamnplatsavgift sommar
• Hamnplatsavgift vinter
• Förbrukningsavgift vinter-el
Storleken av dessa avgifter fastställes årsvis vid respektive årsmöte såvida dom inte är fasta och löpande.

Mom 2: Andra eventuella avgifter eller utdebiteringar fastställes på årsmötet.

Mom 3: Tidpunkten för inbetalning av avgifterna samt inbetalningssättet fastställes av styrelsen.  I regel utställs avgifterna i förskott.

Mom 4: Hedersmedlem är befriad från års- och hamnavgift.

§ 7 Val av styrelse
Mom l: Klubbens styrelse består av fem ledamöter nämligen ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och hamnchef. Dessutom väljes minst en styrelsesuppleant som kallas till alla styrelsesammanträden.

Mom 2: Styrelsens ledamöter väljes för en tid av två år med tillträde vid årsmötet. Ena året väljes ordförande, och kassör, andra året väljes sekreterare, vice ordförande och hamnchef. Suppleanten väljes för ett år i sänder.

Mom 3: Val av styrelseledamöter sker vid klubbens ordinarie årsmöte. Förslag till kandidater uppgöres av en valberedning.

Mom 4: Valbar till styrelseledamot är medlem med hamnplats i ABK:s hamn, Styrelsen bestämmer vem som skall teckna Alvikens båtklubb.

Mom 5: Styrelsens ledamöter väljes var för sig genom omröstning med slutna röstsedlar eller genom acklamationsval. Avgående ledamöter kan omväljas.

Mom 6: Styrelseledamöter och suppleant äger rätt att deltaga i alla val utom i val av revisorer.

§ 8 Val av revisorer
I klubben skall det finnas två revisorer. Varje årsmöte utses en revisor för en tid av två år växelvis med tillträde vid årsmötet.

§ 9 Styrelsens uppgifter
Mom l: Styrelsen är klubbens verkställande myndighet.

Mom 2: Det åligger styrelsen såsom klubbens verkställande myndighet: att förvalta och leda klubbens ekonomi och övriga angelägenheter. Att behandla alla frågor, som hänskjutes till dess avgörande, att med intresse och omtanke övervaka klubbensverksamhet i dess helhet. Tillse att klubbens stadgar och ordningsföreskrifter efterleves att vid alla tillfällen, bevaka klubbens intressen och föra dess talan samt att till klubbens årsmöte avge fullständig berättelse över klubbens verksamhet under det gångna året. Klubbens styrelse är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande.

Mom 3: Ordföranden åligger: att leda klubbens verksamhet, att opartiskt leda förhandlingarna, att sammankalla styrelsen, då klubbens angelägenheter så fordrar, underteckna protokoll, vaka över att klubbens och styrelsens beslut verkställes, attestera alla räkningar, som skall betalas av klubbens medel.

Mom 4: Sekreteraren åligger: att löpande förse revisorerna med styrelseprotokoll, föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens sammanträden, kalla till klubbens sammanträden, utfärda och avsända av styrelsen beslutade skrivelser, utskriva och på klubbens anslagstavlor uppsätta nödiga anslag.

Mom 5: Kassören åligger: att inkassera och förvalta klubbens avgifter och övriga inkomster, att föra klubbens räkenskaper, vilka avslutas och redovisas för kalenderår, att betala klubbens utgifter, hålla vederbörliga handlingar tillgängliga för revisorerna, föra klubbens inventariebok, ha räkenskaperna avslutade för revision senast 25 dagar innan årsmötet, att föra noggrann matrikel över klubbens medlemmar och båtar, att avge kassarapport vid klubbens ordinarie möten och styrelsens sammanträden.

Mom 6: Vice ordföranden åligger att i händelse av ordförandens frånvaro fullgöra dennes uppgifter, var jämte han kan tilldelas speciella uppdrag inom klubbens verksamhet.

Mom 7: Hamnchefen åligger: att tillse, att hamnens inventarier befinner sig i brukbart skick och, om så icke är fallet att omedelbart förelägga styrelsen förslag till avhjälpande, anvisa hamnplatser i samråd medstyrelsens övriga ledamöter, tillse att samtliga båtars förtöjningar är av fullgod beskaffenhet. I övrigt skall han övervaka att gällande hamnregler följs.

Mom 8: Klubbens kontanta medel skall vara insatta i en av styrelsen godkänd bankinrättning. Avgående styrelse skall senast åtta dagar innan årsmötet överlämna klubbens bankböcker, värdepapper, övriga handlingar och tillhörigheter till den tillträdande styrelsen.

§ 10 Revisorernas uppgifter
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper ansvarar de vid årsmötet valda revisorerna. Vid årsmötet skall revisorerna avge av dem undertecknad berättelse över granskningen, varvid ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Revisorerna skall därjämte under löpande räkenskapsår vara uppmärksamma på styrelsens förvaltning samt genom protokoll hålla sig underkunniga om dess beslut. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och dessa förtiges av revisorerna, drabbar dem samma ansvar, som kan ådömas den felande.

§ 11 Sammanträden
Mom l: Klubben håller ett ordinarie sammanträde per år i form av årsmöte under februari eller mars månad.

Mom 2: Extra möte kan hållas, då styrelsen anser anledning därtill föreligga eller minst 1/5 av klubbens medlemmar därom hos styrelsen skriftligen anhåller med angivande av de ärenden de önskar få behandlade. Sådant sammanträde bör hållas inom tre veckor efter inlämnad begäran.

Mom 3: Kallelse till sammanträde sker per e-post minst 20 dagar i förväg. Vid kallelse till alla medlemsmöten skall dagordning angivas.

Mom 4: Alla frågor avgöres, då klubben ej annorlunda beslutar, genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Beslut får ej av sammanträdet fattas i andra frågor än de som är upptagna på den vid sammanträdets början godkända dagordningen.

Mom 5: De frånvarande får åtnöja sig med de närvarandes beslut.

Mom 6: Vid årsmöte skall följande frågor förekomma: föredragande av års- och revisionsberättelser, beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, bestämmande av funktionärs ersättningar, fastställande av avgifter, val av revisor samt val av valberedning.

§ 12 Medlemmar och rösträtt
Mom 1: Hedersmedlem.

Mom 2: Båtägande medlemmar

Mom 3: Passiva/stödjande medlemmar.

Mom 4: Hedersmedlem och båtägande medlem äger rösträtt, stödjande medlem äger icke rösträtt men förslags- och yttranderätt.

§ 13 Allmänna bestämmelser
Mom 1: Medlem bör föra den av klubben antagna standerten, men densamma får endast föras på båt som är inregistrerad i klubben. Medlem bör bära av klubben fastställda emblem.

Mom 2: Båtägande medlem är skyldig att på kallelse deltaga i de arbeten som förekommer i klubbens hamn och gemensamma områden. Beslutade arbetsavgifter kan debiteras medlem vid utebliven närvaro. Avgiften skall vara beslutad på årsmötet och utställs av enhällig styrelse under ett ordinarie möte.

Mom 3: Medlem är skyldig anmäla ändrade adress- och kontaktuppgifter till kassör samt genomföra ändringen/uppdateringen på klubbens hemsida.

Mom 4: Det åligger varje medlem tillse, att åverkan ej göres på båtar, bryggor eller övriga klubbens tillhörigheter.

Mom 5: Samtliga båtar som förvaras inom klubbens område skall omfattas av tillfredställande försäkring och ansvarighetsförsäkring. Det åligger respektive medlem att kunna styrka försäkringen inför styrelsen.

§ 14 Regler för klubbens hamn
Mom 1: Klubbens båthamn är belägen vid Tranebergs Strand (Alvik, Bromma) och är avsedd att i mån av utrymme bereda plats för klubbmedlemmarnas båtar.

Mom 2: Båtägande medlem har rätt att efter erläggande av fastställda avgifter begagna honom/henne tilldelad hamnplats, dock med den inskränkning som kan föranledas av offentlig myndighetsorder om hamnens tillfälliga utrymmande helt eller delvis. Sålunda förvärvad båtplats får icke utlånas eller uthyras åt annan utan styrelsens tillstånd. Medlem får ej disponera mer än en båtplats. Styrelse och hamnchef äger rätt att flytta angiven och tilldelad båtplats i syftet att nyttja samtliga bryggmetrar till fullo.

Mom 3: Alla båtar i hamnen skall vara säkert förtöjda vid ponton eller brygga enligt hamnchefensanvisning. Varje båt skall ha ryckdämpare i samtliga förtöjningspunkter av gummityp.

Mom 4: Skada på annan båt och skada, som orsakas på förtöjd båt vid in- eller utgående med egen båt, skall gäldas av den försumlige eller vårdslöse båtägaren. Klubben blir intet fall ersättningsskyldig.

Mom 5: Vid utläggning av förtöjningsanordningar är båtägare skyldig att följa hamnchefens anvisning.

Mom 6: I hamnen skall råda ordning och snygghet. Det är ej tillåtet att inkräkta på pontoners och bryggors utrymme med diverse gods eller inventarier. Det är medlemsplikt att iakttaga ett värdigt uppträdande och rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter.

Mom 7: Klubbens byggnader får ej användas till förvaring av personlig utrustning.

Mom 8: Medlem är skyldig att tillse att grindar och dörrar låses när klubbområdet lämnas.

Mom 9: Endast medlemmar och deras närmaste bekanta får vistas på klubbens pontoner och bryggor.

Mom 10: Hamnchefen eller annan styrelseledamot äger rätt att om så erfordras gå ombord på varje klubbmedlems båt och se till förtöjningarna.

§ 15 Regler för klubbens vintersäsong
Mom l: Klubben erbjuder medlem möjlighet att ansöka om båtplats i hamnen under vintersäsongen. Ansökan görs via hemsidan senast 31 augusti samma år. Ansökan görs och förnyas årligen och är öppen under perioden 14 april – 31 augusti. 

Mom 2: Medlem som har legat vinter året innan har förtur till plats nästkommande år. Klubben har begränsat antal platser för vinterbruk och därtill begränsad el-kapacitet vilket medför att styrelsen äger rätt att anpassa tilldelningen av platser. 

Mom 3: Medlem som har båt i hamnen förpliktar sig till att följa dom särskilda regler som styrelsen har upprättat för vinterverksamheten. Reglerna återfinns på hemsidan och uppdateras årsvis.

Mom 4: Klubbens byggnader får ej användas till förvaring av personlig utrustning.

Mom 5: Avgiften för medlem med plats i hamnen under vintern är densamma som medlem betalar för sin ordinarie hamnplats. Medlem betalar sin egen el-förbrukning samt del av gemensam el-förbrukning på bryggan.

§ 16 Förtjänsttecken
Klubbens förtjänsttecken utdelas av klubbens styrelse till medlemmar och utomstående som genom utmärkt förtjänst och gagnande arbete för klubben eller på annat sätt i hög grad främjat dess syften.

§ 17 Ändring av stadgarna
Mom 1: Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

Mom 2: Skulle tvistigheter uppstå om tolkningen av dessa stadgar, äger styrelsen i samråd med revisorerna rätt att avgöra dessa.

§ 18 Klubbens upplösning
Alvikens Båtklubb kan icke upplösas med mindre än att 9/10 av hela medlemsantalet är ense därom, och att beslut härom fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.