Ordningsregler sommar


 

Sommarsäsong: 14 April -  15 Oktober
Förlängd sommarsäsong : 15 oktober - 30 november
Vintersäsong: 15 oktober - 14 april

Klicka för att förstora

Ordningsregler

Allmänt
Klubben är en allmän-nyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Med båtliv avses fritidsbåtägande och nyttjande, inte kommersiell verksamhet.

Klubben definierar fritidsbåt som en båt för fritidsbruk i acceptabelt skick, vilket innebär att båten skall vara sjöduglig, hel och i välvårdat skick. Med välvårdat skick avses att båten ska vara representativ för klubben, båten ska vara rengjord, kapell ska vara helt, båten skall ej behäftas med risk för att sjunka och båten ska i övrigt vara i gott skick.

Hamnkapten är av styrelsen utsedd att kontrollera båtarna i hamnen och vid brist på ovan meddela medlemen för eventuell åtgärd.

Aktivt medlemskap

 • Att vara aktiv medlem i Alvikens båtklubb innebär att du har en båt vid klubbens bryggor.
 • Du har full access till klubbens faciliteter och anläggning samt har möjlighet att söka plats för båt i hamnen vintertid.
 • Läs mer vad som ingår under fliken medlemskap.


Passivt medlemskap

 • Att vara passiv medlem i Alvikens båtklubb innebär att du tidigare har vart "aktiv medlem" men har sagt upp din båtplats. Du betalar fortsatt stadgad medlemsavgift årligen och har förtur till båtplats vid mån av ledig plats.
 • Du innehar ej arbetsplikt under ditt passiva medlemskap.
 • Du har ej tillgång/access till klubbens faciliteter eller anläggning under ditt passiva medlemskap.
 • Vid återinträde till "aktivt medlemskap" behöver du ej betala stadgad inträdesavgift till klubben.


Uppsägning av medlemskap/båtplats

 • Uppsägning av medlemskap/båtplats skall göras skriftligen till styrelsen senast den 14 april samma år du önskar gå ur klubben.
Byte av båt/båtplats
 • Skulle du önska större/mindre plats i klubben behöver du kontakta hamnchef. Hamnlistan stänger den 14 april varje år och ändringar efter det kan ej ske till den kommande säsongen.

Hamnen

 • Inom hamnområdet skall det vara ordning, städat och snyggt. 
 • Medlem skall se till att grind till bryggan och dörr till klubbhus och andra utrymmen hålls låsta.
 • Utomstående och barn under 15 år får ej utan klubbmedlems tillsyn beträda brygga eller båtar.
 • Medlem äger ej rätt att utan Hamnchefens eller Styrelsens medgivande låna ut nycklar till brygga och Klubbhus, ej heller låna ut klubbens båt/båtar.
 • Den som önskar förtöjningsplats för sin båt vid klubbens brygga under sommarsäsongen betalar specificerad avgift senast det datum kassören angivit. Är avgiften ej betald inom fastställd tid anses platsen tillgänglig för annan i klubbens båtplatskö.
 • Båt som anvisats plats får ej flyttas till annan plats utan Hamnchefens tillstånd. Undantag vid olycks- eller haveririsk.
 • Hamnplatsen är personlig och får ej uthyras av medlem. Hamnplats som ej utnyttjas under ett år tillfaller nästkommande i båtplatskön om man inte meddelar Hamnchefen sakliga själ!
 • Varje medlem äger rätt att nyttja en specifik plats som tilldelats vid säsongens start. Man har ej rätt att förvara två båtar samtidigt i klubben utan hamnchefens tillstånd. Heller inte rätt att låna andra medlemmars plats utan hamnchefens tillstånd.

Ljudnivå

 • Körning av motorer, samt hög musik som med sitt buller kan störa boende i hamnens närområde får ej förekomma mellan 22.00 och 07.00 vardagar. 
 • På helger gäller det att ej att spela musik ute efter kl 22.00. Med stängd dörr till klubbhuset kan man spela musik, dock ej så högt att vi stör boende i hamnens närhet!
 • Segelbåtar ska spänna fall vid förtöjning i hamnområdet så det inte slår i masten med vinden.

Bommar

 • Plats mellan bommar: Båt skall förtöjas med minst 4 linor och ryckdämpare i gummi. Stålfjädrar förbjuds från 2016 efter mycket klagomål där båtgrannens fjädrar hänger över bommen och riskerar att repa/skada båten den andra båten.
 • Det åligger alla båtägare att se till att sprintar och rör samt bultar är i bra skick på bommen. Vid eventuell misstanke och brist i funktion, vänligen kontakta hamnchef.

Parkering

 • Parkeringen är endast till för av- och pålastning. OBS! Det får ej stå någon bil där om man lämnar hamnen eller på nätter så det hindrar andra medlemmar att lasta av och på!

Klubbhuset

 • Klubbhuset skall alltid iordningställas efteranvändande. 
 • Möbler och andra inventarier ställs på sina platser, se till att det är diskat och inplockat i skåpen efter användning av porslin, glas och kastruller.

Bryggan

 • Avfall och andra grovsopor exempelvis glasflaskor, batterier, kartonger, kemikalier mm får ej kastas i klubbens soptunnor. Detta måste respektive medlem ansvara för och ta med sig från klubbens område. Enbart hushållssopor får kastas i klubbens soptunnor.
 • Som medlem är du skyldig att hålla rent från fågelspill, sopor, kablage etc på bryggan framför din båtplats.
 • Trappor och pallar framför båten är tillåtna med ett max djup på 45 cm upptag av bryggplats. Det gäller även förvaringslådor, mattor etc.

Landström

 • Kontakter för landström får absolut inte ryckas ut ur elstolparna utan att båtägare i förväg kontaktas. Vi kan aldrig veta om båten vars kontakt vi rycker ut är beroende av ström vid tillfället. Är stolpen redan full bör första steg vara att hitta en annan stolpe i närheten där ledig kontakt finns.
 • Vid påkoppling av landström till din båt måste jordfelsbrytare med minst IP 44 klassning användas. Detta enligt säkerhetsföreskrifter.

Färskvatten

 • Vatten till bryggorna slås på genom att trycka på timern inne vid toaletten i klubbhuset. Vattnet står på 1 h och därefter stängs det av automatiskt.
Misskötsel
 • Om enskild medlem bryter mot klubbens regler eller stadgar kan styrelsen fatta beslut om att  medlemmen ska erhålla en skriftlig varning. Om medlemmen skulle få ytterligare en varning utesluts medlemmen från klubben på automatik och är vid två varningar direkt skild från klubben. Varningar kan inte med tiden preskriberas.