Nyhetsbrev

2017 > 12

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att läsa det? Testa att ladda om sidan och försök igen

NYHETSBREV DECEMBER - 2017


Hej medlem i ABK!
Året närmar sig sitt slut och vi i styrelsen vill passa på att tacka för den gångna året. Tack också till de medlemmar som deltog på extramötet i november där vi diskuterade och är vidare med uppdateringen av stadgar, videoövervakning och tillsatte två stycken nya revisorer. De uppdaterade stadgarna kommer skickas ut i god tid före årsmötet 2018 där vi avser att fastställa uppdateringen.

 

Moms och avgiftshöjningar 2018

Vi önskar härmed att kortfattat informera om att vår verksamhet from 2018 kommer att drabbas av förändrade ekonomiska vilkor. Procentuellt sett så kommer vi drabbas av stora avgiftsökningar och vi önskar att delge denna information redan nu så att respektive medlem kan ta ställning till sin fortsatta medverkan då kostnaden kommer att öka påtagligt redan nästa år.

Att  båtklubbar ska betala moms har sedan ett antal år tillbaka lagts upp som förslag. Skatterättsnämnden har nu lämnat besked om att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar. Det kommer att drabba vår båtklubb som hittills inte har varit tvungen att ta ut moms på våra båtplatser. Därtill så kommer den nu momsbelagda avgiften vi betalar för mark och bryggor att öka med ca 100%. Sammantaget så medför detta att vi kommer att bli tvugna att öka bryggmeteravgiften och inkludera kostnaden för moms, den nya avgiften inkl moms presenteras på kommande årsmöte.
 

Så här skriver idrottsförvaltningen:
 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade våren 2014 om en ny policy för fritidsbåtslivet i Stockholm. Policyn behandlar frågor om fritidsbåtens betydelse för Stockholm, staden på vatten. Policyn ska enligt beslutet kompletteras med nya långa fritidsbåtsavtal och ny debiteringsmodell. Den debiteringsmodell som togs fram att gälla från 2015 har visat sig ge för lite intäkter i förhållande till det stora underhållsbehovet som föreligger. En viktig princip i policyn är att båtlivet ska bära sina kostnader. Med anledning av detta måste avgifterna justeras.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om en ny policy för Stockholms fritidsbåtsliv. Dokumentet utarbetades av idrottsförvaltningen i samarbete med exploateringskontoret samt fritidsbåtslivets centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund och Stockholms seglarförbund. Utgångspunkten i policyn är att staden i allt väsentligt äger och förvaltar bryggor och uppläggningsområden. Avtal tecknas därefter med de ideella fritidsbåtsklubbarna där hamnområden upplåtes till självkostnadspris. Avgiftsuttaget som debiteras de enskilda båtklubbarna ska spegla de faktiska kostnader som finns för drift, underhåll och investeringar.

Under 2017 har en genomlysning av samtliga hamnanläggningar skett för att med detta få fram en analys av underhållsbehovet. Analysen ger vid handen att befintliga hamnanläggningar har i ett till många delar mycket eftersatt underhåll, som även till stora delar är att betrakta som akut. För att i första hand kunna hantera det akuta underhållet men även ta hänsyn till den långsiktiga underhållsplanen behöver avgiftsuttaget kraftigt justeras.
.
 Hälsningar

Styrelsen i Alvikens båtklubb

Läs hela inlägget »