Nyhetsbrev

2017 > 11

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att läsa det? Testa att ladda om sidan och försök igen

NYHETSBREV NOVEMBER - 2017

Hej medlemmar i ABK!
Här kommer dagordning till styrelsens extra insatta möte där vi b.la ska rösta fram nya två revisorer, gå igenom förslag på uppdaterade stadgar och lyfta frågan om klubben behöver videoövervakning. I detta brev bifogas även förslag till de uppdaterade stadgarna  som kommer diskuteras under mötet.Dagordning till extra medlemsmöte i Alvikens båtklubb
(Sjöpaveljongen - övervåningen på resturang Sjöpaveljongen brevid klubben Tisdag den 14 November kl 19:00)

Dagordning

1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Kort uppdatering av året 2017
7. Uppdatering av stadgar
8. Videoövervakning
9. Funktionsnärsval
9.1 Val av revisor på 2 år

  • Förslag: Anders Wannfors. Anders är medlem och har tidigare vart revisor i klubben.

9.2 Val av revisor-supplient 1 år

  • Förslag: Lennart Ohlsson. Lennart är idag pensionerad civilekonom som främst var verksam för Volvo personvagnar. Han har även, utanför yrkesrollen, erfaranehet av styrelsearbete i föreningar. Ref Magnus Halvarsson (medlem).

10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande


Stadgar
Punkt 7 i dagordningen.
Klubben behöver uppdatera stadgarna och här kommer förslag på uppdatering som kommer presenteras till mötet.
Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut på två. På varandra följande ordinarie klubbmöten, varav ett skall vara årsmöte.

"Nedan visas befintliga stadgar i svart text med vit bakgrund.
(undantag textstycken som ska ändras/tas bort har angiven färgkod som bakgrund - se färgkoder nedan).
De uppdaterade förslaget är markerat i färgad textbakgrund. Antingen ändras texten, tas bort eller görs tillägg på befintliga textstycken enligt färkod nedan."

Tillägg: tillägg görs till befintliga texten i stadgarna. Kursiv text visas under stycket som avser tillägget.
Ändring: orangemarkerad text avser befintliga stadgar som är föreslagen till att ändras. Kursiv text avser att ersätta orangemarkerad text.
 Ta bort: text med röd bakgrund är föreslagen att tas bort från stadgarna.
Rättstavningar och gramatikfel kommer korrigeras på de befintliga stadgarna inför de uppdaterad stadgarna, vilket inte är gjord i detta utkast.

STADGAR för ALVIKENS BÅTKLUBB
Antagna 1922

Omredigerade och ändrade 1938, 1944, 1948, 1950,1968 och 1981, 2001
Tillägg: 2001

Klubben bildades den 12/11 1922
Ändring: Klubben bildades 12 november 1922. 

På följande sidor har jag noterat alla protokollförda stadgeändringar från 1981 till och med april 2001.
Några ändringar har till-kommit som senare utgått. Detta är t ex fallet med de ändringar som berör varvets utflyttning till Lövsta. Även varvsföreningens namnbyte till Kyrkhamns Varvsförening har beaktats. I den föreliggande sammanställningen av ABK:s- stadgar är alla paragrafers numrering och benämningar intakta från 1981 årsstadgar. Vissa moment har däremot redigerats.
Ändring:
 Stadgarna enligt nedan uppdaterades november 2017. Några ändringar har tillkommit som senare utgått. Detta är t ex fallet med de ändringar som berör klubbens utträde som medlem i Kyrkhamns varvsförenings. Det har tillkommit stadgar som berör vinterverksamheten inom ABK. Där till så har stadgarna moderniserats och uppdaterats.

Bromma i maj 2001 Arne Bjandal
Ändring: 
Bromma, november 2017 Urban Hiärne

Varvsföreningens stadgar föreskriver att varvsföreningens funktionärer skall vinterförvara sin båt på Kyrkhamnsvarvet.
Tas bort

§ 1 Klubbens ändamål
Alvikens Båtklubb är en allmännyttig förening och har till ändamål att gynna och främja fritidsbåtens användning för rekreation, nöje och tävlingar samt befrämja medlemmarnas utveckling till goda navigatörer och verka för gott kamratskap. 
Klubben har två verksamhetsperioder: Sommarsäsong 15 april-15 oktober samt vintersäsong 16 oktober-14 april.
Tillägg: är en allmännyttig förening och
Tillägg: Klubben har två verksamhetsperioder: Sommarsäsong 15 april-15 oktober samt vintersäsong 16 oktober-14 april.

§ 2 Medlemskap
Mom 1: Medlemskap i klubben beviljas av klubbens styrelse. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av styrelsen fastställt formulär på klubbens hemsida. I regel tillämpas ett års karenstid för inträdessökande, och efter karenstidens utgång avgör styrelsen om medlemskap beviljas. Under karenstiden har inträdessökande samma förmåner som klubbmedlemmarna, dock icke rösträtt, och inträdessökande skall under denna tid betala samma avgifter till klubben som medlemmarna. Erlagd karensavgift återbetalas icke. Styrelsen må i händelse av noggrann kännedom om inträdessökande bevilja medlemskap utan föregående karenstid under förutsättning av enhälligt styrelsebeslut härom. Styrelsen skall snarast behandla inkomna inträdes-ansökningar och meddela sökande sitt beslut.
Tillägg: på klubbens hemsida.
Ändring: Klubben tillämpar
Tas bort:

Mom 2: För att bli antagen som medlem erfordras att sökanden innehar nautisk kompetens som lägst motsvarar kraven för förarintyg. Har sökanden antagits som karensmedlem utan att inneha sådan nautisk kompetens måste han/honskaffa sig den under karenstiden. Har så ej skett senast vid karenstidens utgång beviljas ej medlemskap.
Ändring: kan styrelsen neka den sökande medlemskap.

§ 3 Utträde
Mom 1: Medlem, som önskar utträde ur klubben, skall därom göra anmälan till styrelsen senast den 15 april samma år som utträde önskas. Om utträde anmäls efter den 15 april debiteras medlemmen aktuell medlems- och hamnavgift för det aktuella året/säsongen.
Tillägg: senast den 15 april samma år som utträde önskas. Om utträde anmäls efter den 15 april debiteras medlemmen aktuell medlems- och hamnavgift för det aktuella året/säsongen.

Mom 2: Medlem, som efter gjord påminnelse ej erlagt stadgad avgift, anses vara skild från klubben. Styrelsen kan dock efter prövning medgiva undantag.

Mom 3: Medlem, som uppenbarligen kränker klubbens anseende, motverkar dess syfte eller begår svårare brott mot dess stadgar, kan på förslag av styrelsen och efter varning genom klubbmötesbeslut ute-slutas. Härtill fordras 1/S majoritet.
Ändring:
 uteslutas under nästkommande stämma eller årsmöte. För detta krävs röstning med majoritet som bifaller styrelsens förslag.

Mom 4: Medlem, som utträder eller uteslutas ur klubben, förlorar därmed alla sina rättigheter i klubben.

§ 4 Återinträde
Medlem, som uteslutit: ur klubben, kan om vägandeskäl därtill föreligger av styrelsen beviljas återinträdeenligt § 2.

§ 5 Hedersledamot
Person, som på ett utomordentligt sätt gagnat klubben, kan på styrelsens förslag väljas till hedersledamot. Beslut härom skall fattas på ordinarie klubbmöte och här till erfordras 3/4 majoritet.

§ 6 Avgifter
Mom 1: Till klubben erlägges följande ordinarieavgifter:
• Karensavgift/inträdesavgift
• Årsavgift
Hamnplatsavgift
Nattvaktavgift
Serviceavgift
Storleken av dessa avgifter fastställes for varje år på klubbens årsmöte.
Ändring: • Hamnplatsavgift sommar
Ändring: • Hamnplatsavgift vinter
Ändring: • Förbrukningsavgift vinter-el
Ändring: •  årsvis vid respektive årsmöte såvida dom inte är fasta och löpande.

Mom 2: Andra eventuella avgifter eller utdebiteringar fastställes på årsmötet.

Mom 3: Tidpunkten för inbetalning av avgifterna samt inbetalningssättet fastställes på årsmötet. I regel utställs avgifterna i förskott.
Ändringav styrelsen.
Tillägg: I regel utställs avgifterna i förskott.

Mom 4: Hedersledamot är befriad från inträdes-och årsavgift.

§ 7 Val av styrelse
Mom l: Klubbens styrelse består av fem ledamöter nämligen ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och hamnchef. Dessutom väljes minst en styrelsesuppleant som kallas till alla styrelsesammanträden.

Mom 2: Styrelsens ledamöter väljes för en tid av två år med tillträde vid årsmötet. Ena året väljes ordförande, och kassör, andra året väljes sekreterare, vice ordförande och hamnchef. Suppleanten väljes för ett år i sänder.

Mom 3: Val av styrelseledamöter sker vid klubbens ordinarie höstmöte. Förslag till kandidater uppgöres av en valberedning om två personer och intages i kallelsen till höstmötet.
Ändring: årsmöte
Ändring: arbetas fram av styrelsen.

Mom 4: Valbar till styrelseledamot är båtägandemedlem med hamnplats i ABK:s hamn, Styrelsen bestämmer vem som skall teckna klubbensfirma.

Mom 5: Styrelsens ledamöter väljes var för sig genom omröstning med slutna röstsedlar eller genom acklamations val. Avgående ledamöter kan omväljas.

Mom 6: Styrelseledamöter och suppleant äger rätt att deltaga i alla val utom i val av revisorer.

§ 8 Val av revisorer
I klubben skall finnas två revisorer och en revisor-suppleant. Varje årsmöte utses en revisor för en tid av två år växelvis med tillträde vid årsmötet och en revisor-suppleant för en tid av ett år.
Ändring: det finnas två revisorer.
Tillägg: växelvis
Ta bort

§ 9 Styrelsens uppgifter
Mom l: Klubbstyrelsen är klubbens verkställandemyndighet.

Mom 2: Det åligger styrelsen såsom klubbens verkställande myndighet: att förvalta och leda klubbens ekonomi och övriga angelägenheter, att behandla alla frågor, som hänskjutes till dess avgörande, att med intresse och omtanke övervaka klubbensverksamhet i dess helhet, att tillse att klubbens stadgar och ordningsföreskrifter efterleves att vid alla tillfällen bevaka klubbens intressen och föra dess talan samt att till klubbens årsmöte avge fullständig berättelse över klubbens verksamhet under det gångna året Klubbens styrelse är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande.

Mom 3: Ordföranden åligger: att leda klubbens verksamhet, att opartiskt leda förhandlingarna, att sammankalla styrelsen, då klubbens angelägenheter så fordrar, underteckna protokoll, vaka över att klubbens och styrelsens beslut verkställes, attestera alla räkningar, som skall betalas av klubbens medel.

Mom 4: Sekreteraren åligger: att föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens sammanträden, kalla till klubbens sammanträden, utfärda och avsända av styrelsen be-slutade skrivelser, utskriva och på klubbens anslagstavlor uppsätta nödiga anslag.

Mom 5: Kassören åligger: att inkassera och förvalta klubbens avgifter och övriga inkomster samt göra dem räntebärande, att föra klubbens räkenskaper, vilka avslutas och redovisas för kalenderår, att betala klubbens utgifter, hålla vederbörliga handlingar tillgängliga för revisorerna, föra klubbensinventariebok, ha räkenskaperna avslutade för revision den 15 januari, att föra noggrann matrikel över klubbens medlemmar och båtar, att avge kassarapport vid klubbens ordinarie möten och styrelsens sammanträden.

Mom 6: Vice ordföranden åligger att i händelse av ordförandens frånvaro fullgöra dennes uppgifter, var jämte han kan tilldelas speciella uppdrag inom klubbens verksamhet.

Mom 7: Hamnchefen åligger: att tillse, att hamnens inventarier befinner sig i brukbart skick och, om så icke är fallet att omedelbart förelägga styrelsen förslag till bristensavhjälpande, anvisa hamnplatser i samråd medstyrelsens övriga ledamöter, tillse att samtliga båtars förtöjningar är av fullgod beskaffenhet. I övrigt skall han övervaka att gällande hamnregler följs.

Mom 8: Klubbens kontanta medel skall vara insatta i en av styrelsen godkänd bankinrättning. Avgående styrelse skall senast åtta dagar innan årsmötet överlämna klubbens bankböcker, värdepapper, övriga handlingar och tillhörigheter till den tillträdande styrelsen.

§ 10 Revisorernas uppgifter
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper ansvarar de vid årsmötet valda revisorerna. Vid årsmötet skall revisorerna avge av dem undertecknad berättelse över granskningen, variansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Revisorerna skall därjämte under löpande räkenskapsår vara uppmärksamma på styrelsens förvaltning samt genom protokoll hålla sig underkunniga om dess beslut. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och dessa förtiges av revisorerna, drabbar dem samma ansvar, som kan ådömas den felande.

§ 11 Sammanträden
Mom l: Klubben håller två ordinarie sammanträden per år, ett årsmöte under februari eller mars samt ett höstmöte.  
Ändring: ett ordinarie sammanträde per år i form av årsmöte under februari eller mars månad.

Mom 2: Extra möte kan hållas, då styrelsen anser anledning därtill föreligga eller minst 1/5 av klubbens medlemmar därom hos styrelsen skriftligen anhåller med angivande av de ärenden de önskar få. be-handlade. Sådant sammanträde bör hållas inom tre veckor efter inlämnad begäran.

Mom 3: Kallelse till sammanträde sker per post minst 20 dagar i förväg. Vid kallelse till alla ordinarie möten skall dagordning angivas.
Ändring: mail 

Mom 4: Alla frågor avgöres, då klubben ej annorlunda beslutar, genom öppen omröstning. Vid likaröstetal äger ordföranden utslagsröst. Beslut får ej av sammanträdet fattas i andra frågor än de som är upptagna på den vid sammanträdets början godkända dagordningen.

Mom 5: De frånvarande får åtnöja sig med de närvarandes beslut.

Mom 6: Vid årsmöte skall följande frågor förekomma: föredragande av års- och revisionsberättelser, beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, bestämmande av funktionärs ersättningar, fastställande av avgifter, val av revisor och revisorssuppleant samt val av valberedning.
Ta bort

§ 12 Medlemmar och rösträtt
Mom 1: Hedersledamöter.

Mom 2: Båtägande medlemmar med båtar inregistrerade i klubben.

Mom 3: Stödjande medlemmar.

Mom 4: Hedersledamot och båtägande medlem äger rösträtt, stödjande medlem äger icke rösträtt men förslags- och yttranderätt.

§ 13 Allmänna bestämmelser
Mom 1: Medlem bör föra den av klubben antagna standerten, men densamma får endast föras på båt som är inregistrerad i klubben. Medlem bör bära av klubben fastställda emblem.

Mom 2: Båtägande medlem är skyldig att på kallelse deltaga i de arbeten som förekommer i klubbens hamn och varv. Erlagda arbetsavgifter kan arbetsavgifter beslut på årsmötet.
Ändring: gemensamma områden.
Ändring: Beslutade arbetsavgifter kan debiteras medlem vid utebliven närvaro. Avgiften skall vara beslutad på årsmötet och utställs av enhällig styrelse under ett ordinarie möte.

Mom 3: Medlem är skyldig anmäla adressförändring till kassören.
Ändring: ändrade adress- och kontaktuppgifter till kassör samt genomföra ändringen/uppdateringen på klubbens hemsida.

Mom 4: Det åligger varje medlem tillse, att åverkan ej göres på båtar, bryggor eller övriga klubbens tillhörigheter.

Mom 5: För båt som förvaras på klubbens varv eller vid dess hamnanläggningar skall finnas tillfredsställande ansvarighetsförsäkring.
Ändring: Samtliga båtar som förvaras inom klubbens område skall omfattas av tillfredställande försäkring och ansvarighetsförsäkring. Det åligger respektive medlem att kunna styrka försäkringen inför styrelsen.

§ 14 Regler för klubbens hamn
Mom 1: Klubbens båthamn är belägen vid Tranebergs Strand (Alvik, Bromma) och är avsedd att i mån av utrymme bereda plats för klubbmedlemmarnas båtar.

Mom 2: Båtägande medlem har rätt att efter erläggande av fastställda avgifter begagna honom/henne tilldelad hamnplats, dock med den inskränkning, som kan föranledas av offentlig myndighets order om hamnens tillfälliga utrymmande helt eller delvis. Sålunda förvärvad båtplats får icke utlånas eller uthyras åt annan utan styrelsens tillstånd. Medlem får ej disponera mer än en båtplats. Styrelse och hamnchef äger rätt att flytta angiven och tilldelad båtplats i syftet att nyttja samtliga bryggmetrar till fullo.
Tillägg: Styrelse och hamnchef äger rätt att flytta angiven och tilldelad båtplats i syftet att nyttja samtliga bryggmetrar till fullo.

Mom 3: Alla båtar i hamnen skall vara säkert förtöjda vid ponton eller brygga enligt hamnchefensanvisning. Varje båt skall ha två stycken fjädrande förtöjningar till pontonen.
Ändring: ryckdämpare i samtliga förtöjningspunker av gummityp.

Mom 4: Skada på annan båt och skada, som orsakas på förtöjd båt vid in- eller utgående med egen båt, skall gäldas av den försumlige eller vårdslöse båtägaren. Klubben blir intet fall ersättningsskyldig.

Mom 5: Vid utläggning av förtöjningsanordningar är båtägare skyldig att följa hamnchefens anvisning.

Mom 6: I hamnen skall råda ordning och snygghet. Det är ej tillåtet att inkräkta på pontoners och bryggors utrymme med diverse gods eller inventarier. Det är medlems plikt att iakttaga en värdigt uppträdande och rätta sig eller gällande ordnings föreskriver.

Mom 7: Klubbens Byggnader får ej användas tillförvaring av personlig utrustning.

Mom 8: Medlem är skyldig att tillse att grindar och dörrar låses när klubbområdet lämnas.

Mom 9: Endast medlemmar och deras närmaste bekanta får vistas på klubbens pontoner och bryggor.

Mom 10: Hamnchefen eller annan styrelseledamot äger rätt att om så erfordras gå ombord på varje klubbmedlems båt och se till förtöjningarna.

§ 15 Regler för klubbens varv
Mom l: Klubben erbjuder medlem möjlighet att ansöka om båtplats i hamnen under vintersäsongen 16 oktober- 14 april. Ansökan görs via hemsidan senast 31 augusti samma år. Ansökan görs och förnyas årligen och är öppen under perioden 14 april – 31 augusti. 
Klubbens varv ingår i Kyrkhamns Varvs-förening som ABK är delägare i. Varvs området fungerar sommartid även som servicevarv for klubbmedlemmarna. ABK har ett eget klubbhus och en mindre verkstads bod på varvsområdet. Sjösättning, torrsättning och vinteruppställningar administreras av Kyrkhamns Varvsförening.
Ändring: vintersäsong
Ta bort
Tillägg: Klubben erbjuder medlem möjlighet att ansöka om båtplats i hamnen under vintersäsongen 16-oktober- 14 april. Ansökan görs via hemsidan senast 31 augusti samma år. Ansökan görs och förnyas årligen och är öppen under perioden 14 april – 31 augusti.

Mom 2: Medlem som har legat vinter året innan har förtur till plats nästkommande år. Klubben har begränsat antal platser för vinterbruk och därtill begränsad el-kapacitet vilket medför att styrelsen äger rätt att anpassa tilldelningen av platser. 
ABK har två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant i varvslöreningens styrelse och utanför styrelsen en revisor.
Ta bort
Tillägg: Medlem som har legat vinter året innan har förtur till plats nästkommande år. Klubben har begränsat antal platser för vinterbruk och därtill begränsad el-kapacitet vilket medför att styrelsen äger rätt att anpassa tilldelningen av platser.

Mom 3: Medlem som har båt i hamnen förpliktar sig till att följa dom särskilda regler som styrelsen har upprättat för vinterverksamheten. Reglerna återfinns på hemsidan och uppdateras årsvis.
Båtar och inventarier upplägges helt och hållet på ägarens risk. Klubben är i intet fall ersättningsskyldig för eventuella skador, som kan uppståvid sjösättning respektive torrsättning och vinterupp-ställningar.
Tillägg: Medlem som har båt i hamnen förpliktar sig till att följa dom särskilda regler som styrelsen har upprättat för vinterverksamheten.
Reglerna återfinns på hemsidan och uppdateras årsvis.

Ta bort

Mom 4: Klubbens byggnader får ej användas till förvaring av personlig utrustning.

Mom 5: Avgiften för medlem med plats i hamnen under vintern är densamma som medlem betalar för sin ordinarie sommarplats. Medlem betalar sin egna el-förbrukning samt del av gemensam el-förbrukning på bryggan.
Tillägg: Mom 5: Avgiften för medlem med plats i hamnen under vintern är densamma som medlem betalar för sin ordinarie sommarplats. Medlem betalar sin egna el-förbrukning samt del av gemensam el-förbrukning på bryggan.

§ 16 Förtjänsttecken
Klubbens förtjänsttecken utdelas av klubbens styrelse till medlemmar och utomstående som genom utmärkt förtjänst och gagnande arbete för klubben eller på annat sätt i hög grad främjat dess syften,

§ 17 Ändring av stadgarna
Mom 1: Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut på två. På varandra följande ordinarie klubbmöten, varav ett skall vara årsmöte.

Mom 2: Skulle tvistigheter uppstå om tolkningen av dessa stadgar, äger styrelsen i samråd med revisorerna avgöra dessa.

§ 18 Klubbens upplösning
Alvikens Båtklubb kan icke upplösas med mindre än att 9/10 av hela medlemsantalet är ense därom, och att beslut härom fattas på två på varandra följandeklubbmöten, varav ett skall vara årsmöte.

Slut.

Vi välkomnar alla medlemmar att delta under mötet  tisdag den 14 november kl 19:00 på Sjöpaveljongen


Med Vänliga Hälsningar


Styrelsen 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att läsa det? Testa att ladda om sidan och försök igen

Läs hela inlägget »