GDPR (Dataskyddsförordningen)


GDPR-regler för Alvikens Båtklubb

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Alvikens båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom vi sparar uppgifter om dig som medlem, måste vi informera dig om hur vi skyddar din information. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller inom klubben för personuppgifter.
Alvikens Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de person­uppgifter som du delar med oss när:

 • Du blir medlem eller söker medlemskap
 • Du registreras som kontakt, såsom underleverantör, kund eller i annan roll
 • Du skickar e-post till oss

Alvikens Båtklubb, org nr: 802000-1304, upplåter båtplats i hamn sommar och vinter. Alvikens Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som medlem?
Medlemskapet i Alvikens Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Alvikens Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål.

De personuppgifter vi behandlar om dig är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer/mobiltelefonnummer
 • Information om din båt
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som söker medlemskap via vårt kösystem?
För dig som söker medlemskap via vårt kösystem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa behövs för att styrelsen skall kunna söka upp dig om ledig plats i hamnen uppstår för den båtmodell du ansöker om.

De personuppgifter vi behandlar om dig är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer/mobiltelefonnummer
 • Yrke
 • Kort info om dig
 

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Alvikens Båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Alvikens Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla person­uppgifterna för nedan angivna ändamål.

Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats till oss.

Automatiskt registreras in-och utpasseringar i klubbens låssystem. Registrering sker i samtliga lås tillhörande hamnen och klubbens anläggning. Klubbens område är videoövervakad och inspelad information lagras lokalt på lösenordskyddad hårddisk som endast två ordinarie ledamöter har tillgång till. Informationen från videoövervakningen granskas endast vid/om brott har begåtts, om bevismaterial behöver tas fram i samband med olycka, om statlig myndighet som är behörig tillfrågar om materialet eller om klubbens område behöver granskas ”live” i samband med t.ex väder/stark vind för att förebygga skador på klubbens faciliteter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för att Alvikens Båtklubb samlar in och behandlar person­uppgifter om dig som medlem är för att kunna tillhandahålla tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlemsstadgarna. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera ditt medlemskap.

Vart lagrar vi personuppgifter?
Informationen lagras lokalt på dator, digitalt i klubbens digitala arkiv (lösenordskyddat) som driftas av klubbens hemsideleverantör Hemsida24 AB (org.nr 556783-7595) och i pappersformat i klubbhus.

Alvikens Båtklubb delar inte uppgifter till andra utomstående organisationer än ovan angiven.

Rätten att bli glömd
Alvikens Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, leverantör eller kontakt hos oss.
Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband med att medlemskap upphör. När en medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifter kvar en tid men är dolda till de raderas slutgiltigt.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte längre används.
Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att båt finns kvar på klubbens område eller att det finns obetalda avgifter eller ej återlämnade nycklar. Alvikens Båtklubb kommer då endast fortsätta lagra medlemsuppgifterna till dess den avslutande medlemmens medlemskap upphört korrekt enligt gällande stadgar och regler.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter eller vill radera dem kan du kontakta styrelsen.
Om du vill ändra felaktiga uppgifter kan du själv uppdatera dessa direkt på vår hemsida. Dina gamla uppgifter kommer då raderas och ersättas mot de nya.